» Tin Tức » Bài Viết » HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Số:......../HĐKTNK

Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY THÁC

- Tên doanh nghiệp…………………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………….

- Điện thoại……………………..… Telex……………………….. Fax…………...……….

- Tài khoản số:……………………… mở tại ngân hàng………………….……………..

- Đại diện là ông (bà) ……………………………….... Chức vụ…………………………

- Giấy ủy quyền số....................... (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày.............tháng......... năm............ Do............. Chức vụ........ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt bên A

BÊN NHẬN ỦY THÁC

- Tên doanh nghiệp…………………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………….

- Điện thoại……………………..… Telex……………………….. Fax…………...……….

- Tài khoản số:……………………… mở tại ngân hàng………………….……………..

- Đại diện là ông (bà) ……………………………….... Chức vụ…………………………

- Giấy ủy quyền số................. (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày........ tháng.......... năm........... Do.......... Chức vụ.........ký

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc ủy thác

1) Bên A ủy thác cho bên B nhập khẩu những mặt hàng sau đây:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                     Cộng....

2) Viết bằng chữ ...................................................................................................................

           

Điều 2: Giá cả

- Đơn giá mặt hàng là giá...... (qui định hoặc giá thỏa thuận với nước ngoài)

- Nếu giá cả có thay đổi bên B phải báo ngay cho bên A biết khi nắm được thông tin về giá để xử lý.

           

Điều 3: Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu

1) Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về qui cách, phẩm chất và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của bên A như sau:

- Loại hàng thứ nhất: Yêu cầu phải..... (có thể ghi như mẫu)

- Loại hàng thứ 2:

- Loại hàng thứ 3: v.v...

2) Bên A được bên B mời tham dự giao dịch mua hàng với bên nước ngoài vào những ngày.........

Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho bên A lựa chọn mua những loại hàng nhập với những điều kiện có lợi nhất cho bên A.

 

 Điều 4: Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

1) Bên A có trách nhiệm chuyển cho bên B những giấy tờ cần thiết sau:

- Quota hàng nhập khẩu.

- Xác nhận của ngân hàng ngoại thương... (nơi bên A mở tài khoản ngoại tệ) về khả năng thanh toán.

2) Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa với điều kiện có lợi nhất cho bên A (chẳng hạn giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh v.v...)

3) Bên A có trách nhiệm nhận hàng để được bên B nhập về tại địa điểm và thời gian do bên B thông báo khi hàng về.

           

Điều 5: Trả chi phí ủy thác

a) Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B chi phí ủy thác nhập khẩu gồm các mặt hàng sau:

1/ (Tên hàng) trả chi phí... đồng

2/ ................. trả chi phí .... đồng

3/.......

4/.......

b) Tổng cộng toàn bộ chi phí ủy thác mà bên A có trách nhiệm phài thanh toán cho bên B là:...

c) Thống nhất thanh toán theo phương thức...

           

Điều 6: Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với nước ngoài

1/ Trường hợp bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng 30 ngày, khi mở bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng v.v...thì để nguyên trạng và  mời ……………….. đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, gửi cho bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi thường.

2/ Đối với bên B, khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho bên A không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải tiến hàng ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngoài trong thời hạn quy định là... ngày (tháng).

           

Điều 7: Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

1/ Nếu bên nào để xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng  từ 2% - 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn phải bồi thường các thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: mất mát hư hỏng tài sản, những chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác với tiền bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.

2/ Bên A khi đưa ra những yêu cầu về tiêu chuẩn hàng cần nhập khẩu cho bên B không rõ ràng, cụ thể, bị bên nước ngoài đưa bán hàng hóa kém phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, giá đắt... phải tự gánh chịu hậu quả. Nếu bên A cố tình không tới nhận hàng, sẽ bị phạt... % giá trị nhập hàng, còn bị bắt buộc phải nhận hàng và phải thanh toán toàn bộ các khoản phạt và bồi thường thiệt hại bên nước ngoài hoặc bên thứ ba vi phạm đưa ra.

3/ Bên B khi thực hiện các giao dịch để nhập khẩu hàng do bên A ủy thác mà có hành vi móc nối với bên nước ngoài, gây thiệt hại cho bên A hoặc không mời bên A dự đàm phán, giao dịch chọn hàng với bên nước ngoài, khi nhập hàng về lại gây sức ép bắt bên A nhận trong những điều kiện bất lợi cho bên A thì bên A có quyền không nhận hàng, nếu bên A đồng ý nhận hàng, bên B phải bồi thường mọi thiệt hại về chênh lệch giá hàng so với giá thực tế, bên B còn bị phạt tới... % tổng giá trị tiền ủy thác đã thỏa thuận.

4/ Trong trường hợp bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian qui định, sẽ bị gánh chịu các khoản phạt do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hóa phạt và bồi thường chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản phạt khác.

5/ Khi bên A có khiếu nại về hàng nhập mà bên B không làm hết trách nhiệm trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngoài để có kết quả thực tế  nhằm bảo vệ quyền lợi cho bên A, thì sẽ bị phạt... % giá trị tiền ủy thác, đồng thời phải gánh chịu những bồi thường về hàng hóa cho bên A thay cho bên nước ngoài đã bán hàng.

6/ Nếu bên A thanh toán cho bên nước ngoài chậm, gây thiệt hại cho uy tín và các hoạt động giao dịch khác của bên B với bên nước ngoài đó thì bên A phải gánh chịu các khoản phạt và bồi thường thay cho bên B khi bị bên nước ngoài khiếu nại, đồng thời còn phải thanh toán đủ các khoản tiền mua hàng nhập và tiền bị chậm trả do bên nước ngoài yêu cầu.

7/ Trường hợp thanh toán chi phí ủy thác nhập khẩu so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo lãi suất tín dụng quá hạn theo quy định hiện hành của Nhà nước là... % tổng giá trị chi phí ủy thác.

8/ Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng không có lý do chính đáng thì bị phạt vi phạm là... % tổng giá trị chi phí ủy thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên bị vi phạm có thể gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra.

9/ Nếu xảy ra trường hợp có một bên đồng thời gây ra nhiều loại vi phạm, thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất  theo các mức phạt mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

           

Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp trong hợp đồng

1/ Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

2/ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, bình đẳng, cùng có lợi. (Cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã áp dụng).

3/ Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này.

4/ Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

           

Điều 9: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

 

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này vào lúc... giờ ngày... (Địa điểm do các bên tự thỏa thuận)

Hợp đồng này sẽ được làm thành... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ... bản. Gửi cơ quan... bản

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                              Chức vụ                                                   Chức vụ

                     (Ký tên và đóng dấu)                                  (Ký tên và đóng dấu)

Các Tin Tức liên quan
MUA BÁN XUẤT NHẬP KHẨU NGÔ HẠT (BẮP HẠT)

Hiện tại S1000FOOD đang cung cấp ngô hạt (bắp hạt) cho các thị trường trong nước và xuất khẩu quốc tế với số lượng lớn, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng....

MUA BÁN HẢI SÂM

Hải sâm thích hợp làm quà biếu tặng rất có ý nghĩa. Hải sâm biển còn gọi là dưa chuột biển, đỉa biển. Trong tiếng anh, hải sâm biển là sea cucumber. Các loại hải sâm biển: hải sâm trắng, hải sâm đen, hải sâm vú, hải sâm gai, hải sâm cát trắng, hải sâm huyết...

ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đồ bảo hộ y tế gia tăng đột biến do nhu cầu phòng và chống dịch covid-19 trong và ngoài nước. Nhận định được nhu cầu thị trường thế giới về sự khan hiếm đồ bảo hộ y tế, S1000food không ngừng nỗ lực...

Entrusted Import-Export Service - Vietnam Import Export Company

Import-Export Entrusted Service is the most optimal solution for every business enterprise because it affects significantly not only work efficiency...

CUNG CẤP GIỐNG GÀ

S1000Food phân phối các loại con giống gà: gà mía thuần chủng, gà lai mía, gà đông tảo (cảo), gà hồ, gà lai hồ,gà chọi, gà lai chọi, gà ác, gà ri, gà ri lai 3/4, gà ri lai ½, gà lương phượng, gà tây, gà sao, gà công trĩ đà điểu, gà siêu đẻ, gà siêu thịt k8 k9, gà tàu…

ỦY THÁC XUẤT KHẨU THANH LONG

Thanh Long (Dragon Fruit) là loại trái cây được trồng phổ biến ở Việt Nam, và đây cũng là loại trái cây đem lại nguồn lợi lớn cho nông dân khi có thể xuất khẩu được loại quả này

MAI MỰC XUẤT KHẨU (NANG MỰC)

Mai mực (nang mực) là mặt hàng thuộc loại dược phẩm phổ biến, có vị mặn, mùi hơi tanh, tính ấm, không độc, có tác dụng chữa nhiều loại bệnh...

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BIA & RƯỢU

Bia, rượu là mặt hàng tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam trong những năm qua. Thủ tục nhập khẩu bia rượu đang là vấn đề được quan tâm của nhiều doanh nghiệp kinh doanh.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

Thiết bị y tế là mặt hàng nhập khẩu chủ lực của nước ta. Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế đang là vấn đề rất được quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay.

DỊCH VỤ GIAO HÀNG THỦY SẢN TƯƠI SỐNG HẰNG NGÀY

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm S1000 chuyên cung cấp các loại Hải Sản đa dạng, đảm bảo chât lượng cam kết tươi sống.

THỦ TỤC XIN CẤP C/O - GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

C/O (viết tắt của Certificate Of Origin) - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một trong những chứng từ thiết yếu và mang lại nhiều lợi ích đối với các doanh nghiệp kinh doanh.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NHO KHÔ

Nho khô là mặt hàng nhập khẩu rất ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu nho khô đang là vấn đề rất được quan tâm đối với các doanh nghiệp kinh doanh. 

UỶ THÁC NHẬP KHẨU LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI NHẬP KHẨU ỦY THÁC?

Uỷ thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh muốn nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam thông qua công ty dịch vụ ủy thác nhập khẩu.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG

Sầu riêng là loại mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong những năm gần đây. Thủ tục xuất khẩu sầu riêng đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN

Thủ tục Hải Quan là yếu tố phức tạp trong ngành vận tải quốc tế, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất mà còn làm chậm tiến độ xuất-nhập khẩu hàng hóa.

DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố thực phẩm là một trong những điều kiện bắt buộc phải thực hiện với Cơ quan chức năng nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho người tiêu dùng toàn cầu.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU TRÁI CÂY, NÔNG SẢN

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu, S1000Food cung cấp đến quý khách các quy trình, thủ tục xuất khẩu trái cây và thuế khi xuất khẩu trái cây theo quy định..

THỦ TỤC XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU

Hạt điều đang là mặt hàng xuất khẩu rất có tiềm năng trong những năm gần đây. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải hiểu rõ quy trình, thủ tục xuất khẩu hạt điều.

NGUỒN CUNG CẤP THỰC PHẨM XUẤT KHẨU UY TÍN

S1000Food là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp nguồn thực phẩmxuất khẩu tại Việt Nam; đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng, mang thương hiệu của người Việt ra thị trường quốc tế. 

DỊCH VỤ NHẬP KHẨU TRÁI CÂY

Dịch Vụ Nhập Khẩu Trái Cây về Việt Nam của chúng tôi mang đến cho khách hàng tính minh bạch, toàn diện cùng với giải pháp nhập khẩu hiệu quả.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU THAN CỦI

Than củi, viên nén mùn cưa là mặt hàng rất được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới với nhiều công dụng thuận tiện như: nấu ăn, sưởi ấm... vì không gây ô nhiễm môi trường.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU XE NÂNG

Thủ tục nhập khẩu xe nâng chi tiết. Công ty S1000Food cung cấp dịch vụ ủy thác nhập khẩu xe nâng, máy xúc, máy đào... dịch vụ hải quan & Logistics chuyên nghiệp.

3 TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU THỰC PHẨM RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong xu hướng phát triển nền kinh tế, xuất khẩu thực phẩm Việt Nam là ngành đang có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu Quốc tế.

ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH S1000FOOD

Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu đang là giải pháp tối ưu nhất đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh bởi nó ảnh hưởng quan trọng đến không chỉ hiệu quả công việc...

TIÊU CHUẨN VIETGAB, GLOBALGAP THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

Thực phẩm xuất khẩu phải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGab, GlobalGab dễ dàng tiêu thụ trên quy mô toàn cầu, mang đến giá trị chất lượng đến sức khỏe người dùng.

DỊCH VỤ NHẬP HÀNG ALIBABA VỀ VIỆT NAM

Nhập hàng Alibaba, nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam đang là xu hướng phát triển kinh tế hiện nay của các doanh nghiệp kinh doanh.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

Những giấy tờ cần thiết để xuất khẩu thực phẩm đi nước ngoài dành cho các doanh nghiệp kinh doanh...

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Thủ tục xuất nhập khẩu thực phẩm đông lạnh là vấn đề quan tâm của nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.

CÁC THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG HÓA RA NƯỚC NGOÀI

Để đảm bảo an toàn khi ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp kinh doanh phải nắm rõ thủ tục xuất nhập khẩu cần thiết trong vận chuyển hàng hóa ra thị trường Quốc tế.

3 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC

Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác đang là giải pháp rất cần thiết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp với nhau trên toàn thế giới.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU GẠO

Gạo là mặt hàng xuất khẩu truyền thống chiếm ưu thế lớn trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Thủ tục xuất khẩu gạo ra nước ngoài đang là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp/cá nhân kinh doanh.

VAI TRÒ ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Ngày nay, Ủy thác xuất nhập khẩu là giải pháp thiết yếu bởi sức ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và thời gian vận chuyển hàng hóa của khách hàng.

Hotline: 090 253 23 57